Comunitățile Pădurii de Mâine

Fundația Pădurea de Mâine implementează programul Comunitățile Pădurii de Mâine prin alocarea de finanțări nerambursabile în perioada 2022 – 2031, în limita resurselor financiare disponibile și a unui plafon anual, cu respectarea liberei concurențe, eficacității utilizării resurselor, transparenței și tratamentului egal. Proiectul se desfășoară pe teritoriul României în concordanță cu normele și legislația în vigoare.

Programul Comunitățile Pădurii de Mâine vizează dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor. Obiectivele programului urmăresc:

 • promovarea gestionării responsabile a pădurilor, a managementului adecvat al ariilor protejate și conservării biodiversității din zonele forestiere;
 • contribuirea la creșterea calității vieții în comunitățile forestiere;
 • cultivarea respectului și iubirii față de natură și bogățiile acesteia prin conștientizare și educație de calitate a locuitorilor din zonele forestiere;
 • oferirea de șanse egale la dezvoltarea comunităților forestiere.

Buget și granturi

 • Bugetul total al programului este de 500.000 de Euro pentru anul 2022;
 • Granturi mici: finanțări cuprinse între 3.000 și 70.000 de Euro;
 • Granturi mari: finanțări cuprinse între 70.001 și 120.000 de Euro;
 • Nu se solicită în mod expres cofinanțare din partea solicitanților, dar contribuțiile proprii se punctează suplimentar.

Entități eligibile

 • Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora  (composesorate, obști de moșneni, obști răzăsești, păduri grănicerești și alții)
 • Unități Administrativ Teritoriale, deținătoare de pădure/spațiu de împădurire sau asociațiile acestora;
 • ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;
 • Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități).

Grupuri țintă

 • Cetățeni din comunități forestiere;
 • Proprietari/administratori de păduri;
 • Autorități publice locale/instituții publice;
 • ONG-uri/parteneri sociali/universități cu preocupări în tematica managementului sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • Copii, elevi, studenți, etc.

Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanțare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului. Mai  multe exemple de tipuri de activități și cheltuieli eligibile sunt oferite în Ghidul solicitantului.

Educație

Proiectele vizează creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere.

Economie socială

Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților.

Cercetare, inovare și transfer tehnologic

Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil.

Creșterea suprafețelor împădurite

Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere.

Evaluarea propunerilor va fi realizată de evaluatori profesioniști și independenți, conform strategiei programului și codului de conduită publicat mai jos. 

de zile rămase pentru
depunerea proiectelor
Perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat.

Calendar oficial (2022)

 • 1 martie 2022 – 20 aprilie 2022 – Perioada de depunere a proiectelor
 • 20 aprilie 2022 – 16 mai 2022 –  Evaluarea proiectelor
 • 17 mai 2022 – 31 mai 2022 – Anunțarea rezultatelor și contractarea proiectelor
 • 1 iunie 2022 – Implementarea proiectelor

Puteți descărca documentele oficiale ale programului de finanțare folosind butoanele de mai jos.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pe adresa Fundației: contact@padureademaine.ro